Anuala de Arhitectura

  

EDI?IA a X-a 2012

Filiala Teritorial? Bucure?ti a Ordinului Arhitec?ilor din România anun?? organizarea ANUALEI DE ARHITECTUR? BUCURE?TI – edi?ia a X-a 2012, cu tema: „Eco-arhitectura”. Evenimentul se va desf??ura în perioada 01-12 iunie 2012 în spa?iul expozi?ional Sala Dalles aflat pe Bulevardul N. B?lcescu nr. 18 ?i în spa?iile partenerilor: Palatul ?tirbei, Cafeneaua C?rture?ti, Galeria UnArte, Galeria Art Yourself. În scopul de a reflecta cât mai corect activitatea profesional? a membrilor filialei, ANUALA DE ARHITECTUR? BUCURE?TI – edi?ia a X-a 2012 se defineste prin trei zone generale:

1. Ca eveniment central, expozi?ia-concurs con?inând lucr?ri finalizate de membri ai filialei pân? în luna mai 2012;
2. Comunicari stiintifice profesionale sub titlul: Eco-arhitectura;
3. Serile culturale ale Anualei;

Program Anuala de Arhitectura Editia a-X-a 2012

Filiala Teritorial? Bucure?ti a Ordinului Arhitec?ilor din România (O.A.R Bucure?ti) al?turi de Muzeul Na?ional de Art? Contemporan? (MNAC) organizeaz? în perioada 1-12 iunie 2012 Anuala de Arhitectur? Bucure?ti, edi?ia a X-a, în spa?iul expozi?ional Sala Dalles. Tema propus? de organizatori în acest an aniversar este: „ECO- Arhitectura”.

Lucr?rile de arhitectur? înscrise în concurs au fost realizate pe parcursul ultimului an (de la jum?tatea lui 2011, la prima jum?tate a anului curent). Au intrat în concurs o sut?  de proiecte reziden?iale, cl?diri publice ?i amenaj?ri care au o valoare cumulat? a execu?iei de peste 50 milioane euro. La acestea se mai adaug? înc? o sut? de c?r?i de specialitate, studii ?i proiecte care concureaz? la diverse sec?iuni din concurs. Astfel, Anuala de Arhitectur? 2012 va include 200 de proiecte jurizate.

Edi?ia 2012 marcheaz? 10 ani de la înfiin?area Anualei de Arhitectur? ?i î?i propune s? pun? accentul pe eco arhitectur? ?i pe rolul arhitectului în definirea spa?iului ?i a stilului de via??. Tema eco a acestei edi?ii a fost inspirat? de tendin?ele interna?ionale în arhitectur?, dar ?i de noile directive EU referitoare la eficien?a energetic? a construc?iilor, ce vor intra în vigoare în toate ??rile membre din 2020. În România se afl? în dezbatere public? mai multe proiecte de lege care fac referire la standardele  eco ?i la eficien?a energetic? a materialelor de construc?ii. Astfel, începând cu 2013, to?i produc?torii de materiale de construc?ii care activeaz? în România vor trebui s? se alinieze ?i s? fac? modific?ri ale portofoliului de produse comercializate.

În foto – proiectul  Harmonia 57, propus de Triptyque Arhitecture, o cl?dire de birouri ?i atelier pentru arti?ti a c?rui fa?ad? este acoperit? de o re?ea de tuburi cu pulverizatoare pentru irigarea vegeta?iei.

Sursa

Muzeul Na?ional de Art? Contemporan? va g?zdui anul acesta a X-a edi?ie a Anualei de Arhitectur? din Bucure?ti. Evenimentul este organizat de Ordinul Arhitec?ilor din România ?i Muzeul Na?ional de Art? Contemporan?.

Anuala de Arhitectur? din Bucure?ti va avea loc anul acesta în perioada 1 -12 iunie ?i va aduce în fa?a publicului din Capital? lucr?ri a c?ror valoare cumulat? dep??e?te suma de 50 de milioane de euro.

Toate lucr?rile care au fost înscrise în concurs au fost realizate pe parcursul ultimului an de arhiotec?i consacra?i dar ?i de tineri debuntan?i. Anuala va include o sut? de proiecte reziden?iale, cl?diri publice ?i amenaj?ri urbanistice. La acestea se adaug? c?r?i de specialitate, studii ?i proiecte care concureaz? la diverse sec?iuni din concurs. Totalul proiectelor jurizate la edi?ia din acest an va include un total de 200 de proiecte.

“Ne concentr?m aten?ia asupra valorilor spa?iului arhitectural ?i a posibilit??ilor de ameliorare a calit??ii vie?ii urbane prin arhitectur?. Ne dorim în acela?i timp s? deschidem un dialog cu publicul larg, care are nevoie de educa?ie în arhitectur? ?i care trebuie s? se implice mai mult în a în?elege importan?a arhitecturii în via?a lor de zi cu zi, dar ?i în dezbaterile ?i manifest?rile publice pe aceast? tem?”, a declarat într-un comunicat Mircea Ochinciuc, pre?edintele OAR Bucure?ti.

Cei ce sunt interesa?i de acest eveniment vor beneficia de intrare liber? pentru toate expozi?iile ?i evenimentele cuprinse în Anuala de Arhitectur?.

Edi?ia 2012 va pune accentul pe eco arhitectur? ?i pe rolul arhitectului în definirea spa?iului ?i a stilului de via??. Tema eco a fost inspirat? de tendin?ele interna?ionale în arhitectur?, dar ?i de noile directive ale Uniunii Europene referitoare la eficien?a energetic? a construc?iilor, se arat? în comunicat.

Sursa

Alte articole in care se mai vorbeste despre Anuala de Arhitectura 2012

  1. dailybusiness.ro
  2. port.ro
  3. adevarul.ro
  4. romanialibera.ro
  5. business-review.ro

Regulament Anuala de Arhitectura 2012 

Case din balo?i de paie

Bookmark and Share
Posted in deToate Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggers like this: